پیغام کوتاه

فقط کاربران عضو سايت ميتوانند پيغام کوتاه ارسال نمايند لطفا وارد سيستم شويد يا عضو شويد.

سؤالات

 _TITLE: آزمون جامع زیست-سوم تجربی

\r\n  

\r\n

\r\n سؤالات و پاسخنامه آزمون های جامع زیست شناسی منطقه خفر

\r\n

\r\n سوم تجربی 

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n ردیف

\r\n
\r\n

\r\n پایه تحصیلی

\r\n
\r\n

\r\n تاریخ اجرا

\r\n
\r\n

\r\n سؤال

\r\n
\r\n

\r\n پاسخنامه

\r\n
\r\n

\r\n منابع

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n سوم-نوبت صبح

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 90/9/7

\r\n
\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  دانلود

\r\n
\r\n

\r\n فصل 1 تا 4 دوم

\r\n

\r\n فصل 1 تا 4 سوم

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n سوم- نوبت عصر

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 90/9/7

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  دانلود

\r\n
\r\n

\r\n فصل 1 تا 4 دوم

\r\n

\r\n فصل 1 تا 4 سوم

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n سوم-نوبت صبح

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 91/2/2

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دانلود 

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n فصل 1 تا 8 دوم

\r\n

\r\n فصل 1 تا 9 سوم

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n سوم- نوبت عصر

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 91/2/2

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n فصل 1 تا 8 دوم

\r\n

\r\n فصل 1 تا 9 سوم

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n   ادامه مقاله
 _TITLE: آزمون جامع زیست-دوم تجربی

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سؤالات و پاسخنامه آزمون های جامع زیست شناسی منطقه خفر

\r\n

\r\n دوم تجربی 

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n ردیف

\r\n
\r\n

\r\n پایه تحصیلی

\r\n
\r\n

\r\n تاریخ اجرا

\r\n
\r\n

\r\n سؤال

\r\n
\r\n

\r\n پاسخنامه

\r\n
\r\n

\r\n منابع

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n دوم-نوبت صبح

\r\n
\r\n

\r\n 90/9/7

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n دانلود 

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n فصل 1 تا 3

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n دوم- نوبت عصر

\r\n
\r\n

\r\n 90/9/7

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n فصل 1 تا 3

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n دوم-نوبت صبح

\r\n
\r\n

\r\n 91/2/2

\r\n
\r\n

\r\n دانلود 

\r\n
\r\n

\r\n  دانلود

\r\n
\r\n

\r\n فصل 1 تا 7

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n دوم- نوبت عصر

\r\n
\r\n

\r\n 91/2/2

\r\n
\r\n

\r\n دانلود 

\r\n
\r\n

\r\n  دانلود

\r\n
\r\n

\r\n فصل 1 تا 7

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   ادامه مقاله
 _TITLE: آزمون جامع زیست-اول

\r\n سؤالات و پاسخنامه آزمون های جامع زیست شناسی منطقه خفر
\r\n
\r\n علوم زیستی اول
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n ردیف

\r\n
\r\n

\r\n پایه تحصیلی

\r\n
\r\n

\r\n تاریخ اجرا

\r\n
\r\n

\r\n سؤال

\r\n
\r\n

\r\n پاسخنامه

\r\n
\r\n

\r\n منابع

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n اول-نوبت صبح

\r\n
\r\n

\r\n 91/2/2

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n فصل 1 تا 7 علوم زیستی

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n اول نوبت عصر

\r\n
\r\n

\r\n 91/2/2

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n فصل 1 تا 7 علوم زیستی

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n   ادامه مقاله
 _TITLE: سؤالات کنکورهای سراسری درس زیست شناسی

\r\n  

\r\n

\r\n با نام خدای مهربان

\r\n

\r\n مجموعه زیر مربوط به سؤالات 4 گزینه ای کنکورهای سراسری , آزاد، سنجش، گزینه 2 و .... 10 تا 15 سال اخیر به تفکیک فصل و پایه برای استفاده دانش آموزان محترم و دبیران زحمتکش می باشد.

\r\n

\r\n این مجموعه  به صورت تدریجی کامل خواهد شد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n با توجه به اینکه پاسخنامه سؤالات در پایان هر فصل قرار داده می شود دانش آموزان محترم ابتدا بدون توجه به پاسخنامه به سؤالات پاسخ داده و در صورت نیاز از آن استفاده نمایند.

\r\n

\r\n با تشکر

\r\n

\r\n مدیر سایت

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                       کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 دوم تجربی

\r\n

\r\n                                          به روزآوری همه فصول زیست دوم در آدر 92

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n رديف

\r\n
\r\n

\r\n توضيحات

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n  حجم

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 1   \"cheeky\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 156 KB

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 2   \"cheeky\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 219 KB

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 3   \"cheeky\" 

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 479 KB

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 4   \"cheeky\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 636 KB

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 5   \"cheeky\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 423 KB

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 6   \"cheeky\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 762 KB

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 7   \"cheeky\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 414 KB

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 8   \"cheeky\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 454 KB

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                                         کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سوم تجربی

\r\n

\r\n                   به روزآوری همه فصول زیست سوم در دیماه 92

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n رديف

\r\n
\r\n

\r\n توضيحات

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n حجم

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 1         \"angel\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 643 KB

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 2         \"angel\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 735 KB

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 3         \"angel\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 454 KB

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 4         \"angel\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 748 KB

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 5         \"angel\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 511 KB

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 6         \"angel\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 465 KB

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 7         \"angel\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 439 KB

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 8        \"angel\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 1196 KB

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 9        \"angel\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 619 KB

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n  سؤالات کنکور مربوط به فصل 10     \"angel\"

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n  326 KB

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 11      \"angel\"

\r\n
\r\n   کلیک کنید\r\n 379 KB
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                             کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n رديف

\r\n
\r\n

\r\n توضيحات

\r\n
\r\n

\r\n دانلود

\r\n
\r\n

\r\n حجم

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 1

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 246 KB

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 2

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 221 KB

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 3

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 185 KB

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 4

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 184 KB

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 5

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 352 KB

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 6

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 238 KB

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 7

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 239 KB

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 8

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n 385 KB

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 9          \"wink\"

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کنید

\r\n
\r\n

\r\n KB 439

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n  سؤالات کنکور مربوط به فصل 10

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n  --

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n سؤالات کنکور مربوط به فصل 11

\r\n
\r\n   کلیک\r\n  --
\r\n

\r\n   ادامه مقاله
 _TITLE: سؤالات کنکورهای سراسری رشته انسانی

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n رديف

\r\n
\r\n

\r\n توضيحات

\r\n
\r\n

\r\n دانلود سوال

\r\n
\r\n

\r\n حجم

\r\n
\r\n

\r\n دانلود پاسخ

\r\n
\r\n

\r\n  حجم

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1383 رشته انسانی با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 677 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 464 KB

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1384رشته انسانی با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 725 KB

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 599 KB

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1385رشته انسانی با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 678 KB

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 533 KB

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1386رشته انسانی با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 841 KB

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 484 KB

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1387رشته انسانی با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 523 KB

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 408 KB

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1388رشته انسانی با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 393 KB

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 392 KB

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1389رشته انسانی با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 782 KB

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 471 KB

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1390رشته انسانی با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 1.16 MB

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک

\r\n
\r\n

\r\n 797 KB

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n کنکور 1391 رشته انسانی با پاسخنامه\r\n

\r\n اختصاصی

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 342 KB

\r\n

\r\n 253 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک

\r\n
\r\n KB 27
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n کنکور 1392 رشته انسانی با پاسخنامه\r\n

\r\n اختصاصی

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 481 KB

\r\n

\r\n 243 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک

\r\n
\r\n KB 156
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n کنکور 1393 رشته انسانی با پاسخنامه\r\n

\r\n اختصاصی

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 5 MB

\r\n

\r\n 1/42 MB

\r\n
\r\n کلیک\r\n -
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n   ادامه مقاله
 _TITLE: سؤالات کنکورهای سراسری رشته ریاضی

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n رديف

\r\n
\r\n

\r\n توضيحات

\r\n
\r\n

\r\n دانلود سوال

\r\n
\r\n

\r\n حجم

\r\n
\r\n

\r\n دانلود پاسخ

\r\n
\r\n

\r\n  حجم

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1379 رشته رياضي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 602 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.50 MB

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1380 رشته رياضي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 611 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.26 MB

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1381 رشته رياضي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 993 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.80 MB

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1382 رشته رياضي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 934 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 916 KB

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1383 رشته رياضي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 918 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.16 MB

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1384 رشته رياضي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.43 MB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.43 MB

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1385 رشته رياضي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.15 MB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.21 MB

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1386 رشته رياضي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.56 MB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.24 MB

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1387 رشته رياضي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 790 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 913 KB

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1388 رشته رياضي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 414 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.08 MB

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n  کنکور 1389 رشته رياضي با پاسخ تشريحي\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.79 MB

\r\n
\r\n  کلیک کن\r\n

\r\n 1.77 MB

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n  کنکور 1390رشته رياضي با پاسخ تشريحي\r\n کلیک کن\r\n

\r\n 414 KB

\r\n
\r\n

\r\n  کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 223 KB

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1391 رشته ریاضی با پاسخنامه

\r\n
\r\n

\r\n اختصاصی

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 950 KB

\r\n

\r\n 915 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n KB 27

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1392 رشته ریاضی با پاسخنامه

\r\n
\r\n

\r\n اختصاصی 

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 376 KB

\r\n

\r\n 243 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n KB 157

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1393 رشته ریاضی با پاسخنامه

\r\n
\r\n

\r\n اختصاصی 

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 2/3 MB

\r\n

\r\n 422 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n -

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n   ادامه مقاله
 _TITLE: سؤالات کنکورهای سراسری رشته تجربی

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n رديف

\r\n
\r\n

\r\n توضيحات

\r\n
\r\n

\r\n دانلود سوال

\r\n
\r\n

\r\n حجم

\r\n
\r\n

\r\n دانلود پاسخ

\r\n
\r\n

\r\n  حجم

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1381 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 992 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.06 MB

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1382 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 628 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 763 KB

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1383 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 792 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 836 KB

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1384 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.07 MB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 961 KB

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1385 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.14 MB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 905 KB

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1386 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 1.59 MB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 819 KB

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1387 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n اختصاصی

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 1 MB

\r\n

\r\n 548 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 2/3 MB

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1388 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n اختصاصی

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 549 KB

\r\n

\r\n 569 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 2/3 MB

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n کنکور 1389 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n اختصاصی

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 902 KB

\r\n

\r\n 568 KB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 2/54 MB

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n  کنکور 1390 رشته تجربي با پاسخ تشريحي

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 2/27 MB

\r\n
\r\n

\r\n کلیک کن

\r\n
\r\n

\r\n 2/22 MB

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n کنکور 1391 رشته تجربی با پاسخنامه\r\n

\r\n اختصاصی

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 520 KB

\r\n

\r\n 275 KB

\r\n
\r\n کلیک کن\r\n KB 24
\r\n 12\r\n کنکور 1392 رشته تجربی با پاسخنامه\r\n

\r\n اختصاصی

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 3/26 MB

\r\n

\r\n 232 KB

\r\n
\r\n کلیک کن\r\n 1KB 161
\r\n 13\r\n کنکور 1393 رشته تجربی با پاسخنامه\r\n

\r\n اختصاصی

\r\n

\r\n عمومی

\r\n
\r\n

\r\n 4/85 MB

\r\n

\r\n 409 KB

\r\n
\r\n کلیک کن\r\n -
\r\n 14\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n 15\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n

\r\n   ادامه مقاله
ورود به سایت
نام کاربری

رمز عبور

چنانچه تاکنون عضو این سایت نشده اید می توانید با تکمیل فرم مخصوص عضویت به جمع کاربران این سایت بپیوندید و از امكانات مخصوص كاربران استفاده نمائيد .
عضويت سريع
شناسه :
نام اصلي:
ايميل:
تايپ مجدد:
رمز عبور:
تايپ مجدد:
 
آمار کاربران
تصاویر تصادفی


حدیث روز

پیامبر اکرم (ص)

همه تقوی آن است که آنچه را نمی دانی بیاموزی و آنچه را میدانی به کار بندی.

امام علی(ع):

آن که در گناهان بسیار اندیشه کند، او را به گناه می کشاند.